OANDA:XPDUSD   CFDs của Palladium
Buy palladium khi giá về giữa EMA 20/50 trên khung tg h1 và có tín hiệu đóng cửa ngược lại trên đường EMA

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.