UnknownUnicorn4548749

Buy ngắn hạn theo H4

Giá lên
OANDA:XPTUSD   Bạch Kim / Đô la Mỹ
Khung ngắn hạn H4 hình thành trend tăng tạm thời, có thể buy nhẹ theo hình
Lưu ý khung W1 gắn hạn đang giảm điều chỉnh, khung M1 đang mẫu nến pinbar
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.