GaNhep

XRP tăng

Giá lên
GaNhep Cập nhật   
BITTREX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Phân kỳ đáy d1 lần 2.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt target 1, chốt 50% lời, gồng tiếp đến target 2
Giao dịch được đóng thủ công:
close hoàn toàn lệnh.
giá 5200
Giao dịch đang hoạt động:
Hiện tại mốc giá 47xx - 48xx là hỗ trợ cứng của XRP, mọi người có thể mua vào giá này và chờ chốt ở target 2 và 3 như cũ nhé!
Stoploss: 4600
Giao dịch đang hoạt động:
Đã đạt target 2, chốt 50% lệnh, gồng lãi.
Đặt stoploss giá 5350
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.