Trader-Pro-48

XRP/BTC trung và dài hạn

Giá lên
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Ý tưởng căn mua ở vùng giá hiện tại, chốt kháng cự H4 vùng giá 3657, và xa hơn là 4100
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.