xuanhaimmoer

XRP/BTC - Cẩn thận với giai đoạn tăng lần này

BITFINEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Chúng ta đang ở trong mô hình cờ giảm lớn

RSI đã tạo xong mô hình vai đầu vai khá là nguy hiểm nếu có tín hiệu down thêm rõ ràng

DMI 4c cho thấy bên bò đã yếu

Good luck with analysis and follow me for more TA ! Thanks !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.