tungplaylol

XRP ĐÃ VÀO VÙNG QUÁ BÁN

Giá lên
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
XRP ĐÃ VÀO VÙNG QUÁ BÁN, RSI dưới 30 , MACD chuẩn bị cắt nhau
Có thể sẽ có 1 nhịp rớt xuống 2200 sts , hoặc sâu hơn là 1400sts, sâu nhất là 1200 sts
Sau đó pumb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.