xuanhaimmoer

XRP/BTC 1H - Chờ xác nhận mô hình

BITFINEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Chúng ta cùng chờ xác nhận để xem XRP sẽ theo mô hình nào.

Good luck all !


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.