BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
XRP/ BTC trên đồ thị 4h đang cho xu hướng điều chỉnh giảm.
Có thể giá sẽ giảm về vùng 8600 - 7100.
Sau đó có phục hồi để tăng tiếp hay không thì mới tính tiếp.!!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.