Phamdong1969

XRP/BTC trên đồ thị ngày xu hướng giảm đã rõ

Giá xuống
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Trên đồ thị ngày XRP đã 2 lần phá trend tăng giá, mọi chỉ số kỹ thuật đều ủng hộ giá xuống
Hỗ trợ tốt nằm ở khu vực 0.000064x

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.