xuanhaimmoer

XRP/BTC - Bearish Pennant

BITFINEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Chúng ta đang ở trong mô hình Bearish Pennant và nhiệm vụ là chờ XRP phá cạnh dưới của mô hình rồi vào lệnh short

Good luck !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.