Hiện tại XRP trong trend tăng đang có hiện tượng tạo thành tam giác. Nếu breakout ra khỏi 98 thì có khả năng bay lên các vùng giá tiếp theo. Nếu không thì sẽ rớt xuống vùng 7x. Target mình đưa ra cho những ai có xu hướng trend 5-10%, target an toàn nhất là vùng có trái tim.
Đây là các nhận định của cá nhân! Mong mọi người tự làm chủ với túi tiền của mình,
TKs for watching!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.