DuyphongFX88

XRPBTC cực kì xấu

Giá xuống
DuyphongFX88 Cập nhật   
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Giá quay lại test cản và đi xuống
Kì vọng giá trở về ~ 1500 sts
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.