I_Cant_Trade

XrpBtc July 22 Price Action

Giá lên
BITFINEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Price Action

Sóng đẩy a - b - c => Độ dốc thoải dần qua từng sóng đẩy => Lực đẩy có xu hướng yếu đi
Sóng hồi A - B => Độ dốc có xu hướng lớn => Lực hồi có xu hướng lớn
Từ a tới A => Sóng đẩy và hồi có độ dốc ngang nhau
Từ A tới b => Sóng hồi có độ dốc lớn hơn, sóng hồi có xu hướng mạnh hơn
Từ b tới B => Như trên
Từ B tới c => Như trên
Sóng c: Ban đầu có độ dốc thoải, lúc sau đột nhiên tăng tốc, và khựng lại tại vùng này, nhìn về quá khứ, đã từng có nến Hammer Pullback => Nhìn có vẻ giống Climactic Move - Reversal
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.