Ninh-Do

XRP hiệu chỉnh

Giá xuống
Ninh-Do Cập nhật   
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Test
Bình luận:
XRP break flag target 80-81
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.