Hoanghuy2404

Buy XRP

Giá lên
HUOBI:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Xrp mua giá hiện tại. target ngắn theo hình. dài hạn hold
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.