Forex9999

Sell XRP về 0.65000

KRAKEN:XRPUSD   XRP/USD
XRP đã không vượt qua cản cứng ở 0.9 sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi lên fibo 50 của sóng trước
XRP nhiều khả năng sẽ down nhanh về vùng 0.6500, Khuyến nghị ae chốt lãi hoặc sell về vùng này

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.