GameonVentures

XRP - Tiến vào vùng hỗ trợ mua mạnh - Sóng Elliott

GameonVentures Premium Cập nhật   
BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
XRP - Tiến vào vùng hỗ trợ mua mạnh

Giao dịch ngắn hạn

- EP: 0.3 USD
- TP: 0.45 USD

Giao dịch dài hạn

- EP: 0.26 USD
- TP: 1.15 USD

Bài viết chi tiết sẽ được cập nhật ở bản tin tiếp theo
Bình luận:
Dừng 3 và 5, hiện đang up

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures