mayquanxi

XRP sẽ bay chỉ khi nào KLGD khô cạn

Giá lên
BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
Target1: đỉnh cũ
Target2: Fib_Ex 127.2%(5.5$)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.