HHermes

XRP ngắn hạn đang hình thành mẫu hình AB=CD, target 0.55

Giá lên
BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
XRP ngắn hạn (2 - 4 tuần) đang hình thành mẫu hình kinh điển AB=CD , vùng Long 0.4, target 0.55
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.