URIFX

@XRPUSDT #WaveC/3 => Buy breakout!

Giá lên
URIFX Cập nhật   
POLONIEX:XRPUSDT   XRP / Tether USD
hi all,

Chúng ta đang trong vùng quyết định có nên mua XRP hay không vì:

1/ Pattern: AB=CD
2/ Wave C của correction ABC
3/ Vùng gần đầu cuối của wave 1.

Buy khi có breakout.

Cheers,

URI
Bình luận:
Bình luận:
Hy vọng không vượt qua level của H&S
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.