vu999739

XRP Buy 3310, SL:3100 Target1:3500 Target2:3900

Giá lên
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
For 5 Days
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.