BINANCE:XRPUSDT.P   XRP / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Điểm vào lệnh: VP
SL đáy gần hất
TP: KC trên

Xu hướng chính: tăng,
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.