59 lượt xem
2
Đang là trend tăng, chưa có phân kỳ.
Có dấu hiệu phân kỳ kín.