LeTrongHoaiNam

Dự báo xu hướng XRPZ18 tuần tới: Tăng

Giá lên
BITMEX:XRPZ18   None
Nền giá của Ripple rất đẹp và ổn định, khả năng tuần tới vẫn là một tuần tăng điểm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.