Trader-Pro-48

Dầu đang ở hỗ trợ H4

Giá lên
GLOBALPRIME:XTIUSD   West Texas Crude Light Cash CFD
Ae nào có trade thì cân nhắc nhé. Mục tiêu tiếp tục đi lên
Giao dịch đang hoạt động: Đang thực hiện, ae nào mua được giá tốt nắm giữ nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.