vuongdq2121

XTZ/BTC cho entry mua

Giá lên
BINANCE:XTZBTC   Tezos / Bitcoin
XTZ/BTC cho entry mua
RSI báo hiệu tăng, đang ở hỗ trợ EMA 200khung H4 tín hiệu cho anh em long lên nhé

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.