FTX:XTZPERP   Tezos Perpetual Futures
Cập nhật XTZ/PERP Trung hạn theo sóng Elliott .vùng giá diều chỉnh theo fibo đính kèm trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.