greek306

Vùng trade nên tránh cú trade sai

BINANCE:XTZUSDT   Tezos / TetherUS
Giá đang gặp hỗ trợ mạnh. chưa phá xuống qua 2 vùng hỗ trợ thì không mua hoặc bán. chờ phản ứng tiếp.entry false

Bình luận