Cập nhật XTZ/USDT Trung hạn các vùng mua và bán đính kèm trên biểu đồ.

Bình luận