hungideas

xvg tăng

BINANCE:XVGBTC   None
xvg tăng

canh các mốc xả va băt đáy nhá. xvg và trx đang xu hướng tăng target max vân là 800 1000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.