Chas đang cho chúng ta thấy nén ở vùng hỗ trợ cộng trenline,liệu giá có phá lên hay xuống thỳ sẽ bắt đầu mua bán . nếu thị trường tốt thỳ con hàng mang tên xvsusdt này sẽ bay khủng khíp hệ defi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.