TSX:XWD   ISHARES MSCI WORLD INDEX ETF UNIT
có nhiều khả năng thị trường chứng khoán thế giới chịu áp lực giảm trước nhiều tin tức quan trọng trong tháng này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.