Dat_FOMO

Yeah1 đang ở vùng mua rất đẹp

Giá lên
HOSE:YEG   CTCP TAP DOAN YEAH1
Anh em đánh trend D và W chú ý,
hiện tại Yeah1 đang cho điểm mua rất tốt ở khung dài hạn, mục tiêu lợi nhuận sẽ là x2 trong 2 tháng,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.