CBOT_MINI:YM1!   Hợp đồng tương lai E-mini Dow Jones ($5)
YM