NguoiHuongDanDauTu

Cập nhật kèo YOYO tăng hơn 60% kể từ lúc chia sẻ

Giá lên
BINANCE:YOYOBTC   None
Kèo YOYO/BTC hôm bữa cho ae mua vào giá 0,00000095-97 nay đã lãi hơn 60%, ae có thể cân nhắc chốt 1 phần, số còn lại có thể tiếp tục gồng cho tay to
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.