CBOT:ZC1!   Hợp đồng tương lai Ngô
Câu hỏi đặt ra là giờ có mua được không, đợi price action ở khung 4h, nếu thấy giá chậm lại và không có momentum đi xuống nữa thì vào thôi !!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.