CBOT:ZC1!   Hợp đồng tương lai Ngô
1 cách giao dịch khá căn bản: mua và chờ lấp gap. Mọi thứ có thể chỉ mất vài ngày hoặc mất đến vài tháng nhưng có 1 điều tôi chắc chắn đến 95% là mua ở vùng giá hiện tại thật sự khó để lỗ nếu nắm giữ vị thế đủ lâu. Lương thực càng gần đến tết âm lịch thì nhu cầu của dân châu Á càng tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.