CBOT:ZCZ2021   CORN FUTURES (DEC 2021)
Trong khung 4h xu hướng tăng, mua tại vùng hỗ trợ giá 545,4
cắt lỗ 540
chốt lời 560,6
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.