MasterQ-QTCrypto

Zec Futures Hold được 25/4/2022

Giá lên
BINANCE:ZECUSDT.P   Zcash / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

TÊN TOKEN: ZEC
Entry: 158.3 $
Stoploss 148 $ (DCA)
Tp 1: 168.6 $
Tp 2: 178.9 $
Nguyên tắc: chỉ dùng 0.5% tổng Vốn để vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.