Ninh-Do

ZILBTC Ngắn hạn với sóng 10%

Ninh-Do Cập nhật   
BINANCE:ZILBTC   Zilliqa / Bitcoin
Buyzone: 549
Sellzone: 61x
Bình luận:
Đạt target 2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.