LeTrongHoaiNam

ZIL cần sự điều chỉnh

Giá lên
BINANCE:ZILBTC   Zilliqa / Bitcoin
Thằng này mình k hiểu nó lắm nhưng mình thấy giống thổi giá, anh em cẩn thận nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.