ZIL/ BTC - Binance
Buy: 466 - 469
Sell: 511 - 523
P/s: Chia vốn vào lệnh, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%