xuanhaimmoer

ZIL/BTC - Cú tăng tiếp theo

BINANCE:ZILBTC   Zilliqa / Bitcoin
Phân tích ở trên biểu đồ

Vùng accumulation zone 1 và 2 ( vùng tích lũy 1 và 2 ) đã tích lũy một thời gian với lượng volume khá đẹp

Chúng ta có thể long entry và chốt lời cắt lỗ như trên

Good luck !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.