Một sự tăng lên sóng a đợi chờ truy hồi về và tiếp tục hành trình