CBOT:ZL1!   SOYBEAN OIL FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
- Cấu trúc tăng khung M15 đã bị phá => Hành động bán xuống
+ Giá chờ bán: 57.46
+ Giá cắt lỗ: 57.85
+ Giá chốt lời: 55.85