CBOT:ZL1!   SOYBEAN OIL FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
- Cấu trúc tăng khung M15 đã bị phá => Hành động bán xuống
+ Giá chờ bán: 57.46
+ Giá cắt lỗ: 57.85
+ Giá chốt lời: 55.85
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.