WolfGEGF

Dầu Đậu Tương TA view 06/04/2021

CBOT:ZLN2021   SOYBEAN OIL FUTURES (JUL 2021)
Di chuyển đủ 5 sóng trong bước sóng ngắn hạn. Bắt đầu điều chỉnh ABC