WolfGEGF

Dầu Đậu Tương TA view 06/04/2021

CBOT:ZLN2021   SOYBEAN OIL FUTURES (JUL 2021)
Di chuyển đủ 5 sóng trong bước sóng ngắn hạn. Bắt đầu điều chỉnh ABC
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.