Ly_Hoang_Official

ZOOM - Chờ Buy tại support 263$

Giá xuống
NASDAQ:ZM   Zoom Video Communications, Inc
Tặng anh chị em kèo buy Zoom
Trong lúc này Ad được trả tiền để phân tích cho các bạn nước ngoài thì Ad chia sẻ sơ cho anh chị em vùng giá vào lệnh là 263$ và take profit là 369$ nha

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.