haivinhbuh

[Wyckoff & VSA Trading] Đậu tương phân phối

Giá xuống
CBOT:ZM1!   Hợp đồng tương lai Bột Đậu nành
Đậu tương đã hoàn thành đầy đủ pha A, B, C trong giai đoạn phân phối. Sau khi break out vùng hỗ trợ ở 398 đã chuyển sang pha D. Pha D này có 1 nhịp back up khá sâu vào vùng tích luỹ.
Vào lệnh bán tại Fibo 0.618 - 404.8 với 25% rủi ro. SL 411.4. TP ít nhất tại 399, hoặc 2-3rr.
Chờ đợi break out đỉnh pha D có thể vào thêm 50% rủi ro. SL bên dưới D. TP 2-3rr.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.