ZhaoboNeo

zrx/btc (0x/btc) đang vào chu kỳ hiệu chỉnh

Giá xuống
BINANCE:ZRXBTC   0x / Bitcoin
ZRX/ BTC (0x/ btc ) đang vào chu kỳ hiệu chỉnh.
Thời điểm đầu tư bắt đầu từ tháng 3-4-5,/2019 --> hold tháng 11/2019 thoát trend--> Uptrend
PL: >= 800% kể vùng đáy.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.