ZhaoboNeo

zrx/btc (0x/btc) đang vào chu kỳ hiệu chỉnh

Giá xuống
BINANCE:ZRXBTC   0x / Bitcoin
ZRX/ BTC (0x/ btc ) đang vào chu kỳ hiệu chỉnh.
Thời điểm đầu tư bắt đầu từ tháng 3-4-5,/2019 --> hold tháng 11/2019 thoát trend--> Uptrend
PL: >= 800% kể vùng đáy.