NinhDo

ZRX BTC

NinhDo Cập nhật   
BINANCE:ZRXBTC   0x / Bitcoin
Buyzone: 108
Sellzone: 132-139
Bình luận:
Stoploss dưới 100
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.